تماس با آزبست سبب بیمار هایی نظیرسرطان ریه، مزوتلیوما و آزبستوزیس(فیبروزریه)، پلورال پلاگ، ضخیم شدن و تجمع مایع در جدارپرده ریه می شود. شواهدی نیز وجود دارد که آزبست باعث سرطان حنجره و احتمالاً برخی ازسایر انواع سرطان می گردد.

با درنظر گرفتن افزایش موارد بیماری های مرتبط با آزبست که ناشی ازمصرف گسترده این ماده  درگذشته بوده و این واقعیت که برخی کشورها هنوز از آزبست استفاده نموده وحتّی درحال افزایش مصرف آن نیز هستند، سیزدهمین نشست کمیته مشترک سازمان جهانی بهداشت و سازمان جهانی کار در زمینه بهداشت حرفه ای (سال 2003) توصیه نمود که در همکاری های آتی بین این دو سازمان باید توجه خاصی به حذف بیماری های مرتبط با آزبست به عمل آید.

هدف سند حاضر ایجاد سهولت در امر استقرار برنامه های ملّی در زمینه حذف بیماری های مرتبط با آزبست به ویژه درکشورهایی است که هنوز از آزبست کریزوتیل استفاده می کنند. این سند همچنین کشورها را به تلاش جهت جلوگیری از افزایش بیماری های مرتبط با آزبست که ناشی از مواجهه با اشکال مختلف این ماده از گذشته تا حال بوده فرا می خواند. یک برنامه ملّی حذف بیماری های مرتبط با آزبست باید شامل: سیاست راهبردی، نمایه ملّی، افزایش آگاهی، ظرفیت سازی، چهارچوب سازمانی و برنامه عملیاتی حذف بیماری های مرتبط با آزبست باشد. کشورها می توانند سند حاضر را با شرایط خاص ملّی و منطقه ای و منابع موجود خود منطبق سازند. W.H.O و ILO به هر یک ازکشورها مساعدت های بیشتری را نیز درقالب راهنمایی درزمینه سیاست گذاری، مشاوره کارشناسی، شناخت ابزارهای بین المللی جهت حذف بیماری های مرتبط با آزبست نظیرمتدولوژی ارزیابی بار بیماری های قابل انتساب به آزبست، اطلاع رسانی رسانی درمورد جایگزین های بی خطرتر برای آزبست وترکیبات حاوی آن، ارائه چشم اندازی از بهترین تجارب حاصله از کشورها ومطالب آموزشی ارائه می نماید.

مبنای بین المللی برای اقدامات:

اقدام برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست از یک جایگاه مناسب بین المللی برخورداراست که در وهله نخست شامل ابزارهای بین المللی ILO و توصیه ها و توافقات چند جانبه محیطی سازمان جهانی بهداشت می باشد.

استانداردهای ILO: کنوانسیون سرطان شغلی (1974) اعضای خود را ملزم می دارد که مواد و عوامل سرطانزایی را که تماس شغلی با آنها ممنوع شده و یا باید با کسب اجازه باشد به صورت دوره ای مشخص سازند. اعضای کنوانسیون "برای جایگزین نمودن مواد و عوامل سرطانزایی که کارگران درجریان کار ممکن است درمعرض آن باشند با مواد یا عوامل غیر سرطانزا یا کم خطرتر باید تمامی تلاش خود را به عمل آورند یا در انتخاب مواد یا عوامل جایگزین فاکتورهای سرطانزایی، سمّیت و سایر خواص آنها باید به حساب آورده شوند. درکنوانسیون سال 1986 آزبست پیش بینی شده که "درجایی که حفظ سلامتی کارگران ضروری باشد، درصورت انجام پذیر بودن ازنظر فنی، قوانین و مقررات ملّی برای یک یا تعدادی از روش های زیر پیش بینی شود.

الف – جایگزینی آزبست یا انواع خاصی ازآن یا محصولات حاوی آزبست با مواد و محصولات دیگر ویا استفاده ازفن آوری های قابل جایگزین که بی زیان بودن یا کم زیان بودن آنها توسط مراجع علمی ذیصلاح مورد ارزیابی قرارگرفته باشد.

ب – ممنوعیت کلی یا جزئی استفاده ازآزبست یا انواع خاصی از آن و یا محصولات حاوی آزبست در فرایندهای کاری خاص (بند10). کنوانسیون آزبست استفاده ازکروسیدولیت و محصولات حاوی این نوع از الیاف و نیز اسپری نمودن تمامی اشکال آزبست را ممنوع اعلام می دارد.

کنوانسیون سال 1990 مواد شیمیایی ملزم می دارد که "زمانی که در یکی ازکشورهای عضو که صادر کننده مواد شیمیایی است، برخی ازمصارف مواد شیمیایی خطرناک به دلایل ایمنی و بهداشتی درمحیط کارممنوع شده باشد، این ممنوعیت و دلایل آن باید ازسوی کشور صادرکننده به اطلاع کشور وارد کننده ماده برسد(بند 19).

مصوبه نود و پنجمین کنفرانس جهانی کاردرسال 2006، درمورد آزبست تصریح می دارد که حذف آزبست در آینده و شناسایی ومدیریت مناسب مصارف فعلی آزبست موثرترین روش حفاظت کارگران دربرابرمواجهه با آزبست و پیشگیری ازبیماری ها ومرگ های آتی ناشی ازآزبست است. همچنین بیانگرآن است که ازکنوانسیون 1986 آزبست نبایستی به عنوان وسیله ای برای توجیه یا موافقت ادامه مصرف آزبست استفاده نمود. این مصوبه کشورها را تشویق می کند تا شروط کنوانسیون 1986 آزبست وکنوانسیون سرطان های شغلی 1974 را درجهت ترویج حذف مصرف تمامی اشکال آزبست و مواد حاوی آزبست، شناسایی مدیریت مناسب اشکال مصرف صنعتی آزبست و لحاظ نمودن روش های حفاظت ازکارگران دربرابر آزبست در برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای مصوب و اثر بخش نماید. 

توافق نامه های چند جانبه زیست محیطی:

دو موافقت نامه زیست محیطی چند جانبه وجود دارد که نقش مهمی در تجارت و مدیریت ازبست ایفاء می کند که شامل کنوانسیون های روتردام و بازل می شوند. ضمیمه III کنوانسیون روتردام تمامی انواع آزبست گروه آمفیبول را شامل می شود. در کنفرانس سال 2006 اعضای کنوانسیون روتردام این تصمیم اتخاذ گردید که آزبست کریزوتیل واجد شرایط و معیارهای شمول در ضمیمه III کنوانسیون مزبور بوده و در کنفرانس 2008 نیزتوجه بیشتری به این موضوع مبذول گردید. علاوه براین طبق ضمیمه I بخش 36Y کنوانسیون بازل (کنترل حمل ونقل فرامرزی پسمانده های خطرناک ودفع آن) ضایعات و پسمانده هایی که حاوی ذرات والیاف آزبست هستند به عنوان پس مانده های خطرناک محسوب می شوند.

توصیه های سازمان جهانی بهداشت:

پنجاه وهشتمین اجلاس جهانی بهداشت بر توجه خاص به سرطان هایی که درآنها مواجهات قابل اجتناب به عنوان یک فاکتور مطرح است به ویژه تماس با مواد شیمیایی در کارگاهها و محیط اصرار ورزیده است. آزبست یکی از مهمترین مواد سرطانزای شغلی بوده که مسبب حدود نیمی ازمرگ های ناشی از این گونه سرطان هاست. درشصتمین اجلاس جهانی بهداشت در ماه مه 2007 توافق حاصل شد که یک برنامه عملیاتی جهانی در خصوص بهداشت کارگران ازسال 2008-2012 به اجراء درآید. در این اجلاس اعضاء ازدبیرخانه WHO درخواست نمودند که درفعالیت های خود" یک کمپین (مبارزه) جهانی برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست با در نظر گرفتن یک شیوه افتراقی برای اشکال مختلف بیماری های مزبور به همراه ابزارهای قانونی مناسب بین المللی وآخرین شواهد و مدارک به منظورانجام مداخلات موثر" پیش بینی نماید. بدین لحاظ کمک های WHO درجهت حذف بیماری های مرتبط با آزبست به طور خاص معطوف به کشورهایی است که هنوزاز آزبست کریزوتیل استفاده می کنند.کمک های مزبور شامل مسائل ناشی ازتماس های قدیمی با انواع آزبست نیز می باشد. سازمان جهانی بهداشت با همکاری  ILOوسایرسازمان های بین دولتی و رفاه اجتماعی سرگرم تلاش درجهت حذف بیمارهای مرتبط با آزبست ازطریق خط مشی های راهبردی ذیل می باشد.

-  تصدیق این که موثرترین راه حذف بیماری های مرتبط با آزبست توقف استفاده ازتمامی اشکال آزبست است.

-  تهیه اطلاعات درمورد جایگزینی آزبست با مواد کم خطرتروتوسعه مکانیسم های اقتصادی وفنی درایجاد انگیزه برای این جایگزینی.

-  ارائه روش های اجتناب ازتماس با آزبست درشرایط فعلی مصرف ودرجریان حذف وکاهش استفاده.

-  بهبود بخشیدن به تشخیص های اولیه ودرمان بیماری های ناشی ازآزبست و بازتوانی و توانبخشی بیماران و برقراری نظام ثبت افرادی که در گذشته وحال درمعرض تماس با آزبست بوده اند.

توسعه برنامه های ملّی حذف بیماری های مرتبط با آزبست:

به منظورحذف بیماری های مرتبط با آزبست کشورها نیازمند ابزارهای سیاسی، اجرایی واطلاع رسانی مشروح ذیل می باشند.

برنامه ملّی حذف بیماری های مرتبط با آزبست(NPEAD): یک سند میثاق سیاسی است که بیانگر رئوس اهمیت مشکل و راهبردهای حذف بیماری های مرتبط با آزبست می باشد همچنین اهداف بلند مدت وچهارچوب سازمانی نحوه اجراء و مسیرهای ارتقاء آگاهی وظرفیت سازی را تعیین می سازد. برنامه NPEAD حذف بیماری های مرتبط با آزبست را به عنوان یک اولویت درحفاظت ازکارگران، بهداشت، بهداشت عمومی و محیط زیست قلمداد نموده است که باید برپایه تصمیمات رسمی دولتی اتخاذ گردد. ایده ال آن است که چنین تصمیمی توسط کابینه دولت اتخاذ شود چراکه دربردارنده وزارتخانه های مختلف می باشد. تصمیمات دولت درخصوص برقراری یک NPEAD باید تعهدات سیاسی درجهت حذف بیماری های مرتبط با آزبست را تبیین نموده و عناصر اصلی NPEAD نظیراهداف استراتژیک، مکانیسم های توسعه، اجرا و ارزیابی، راهبری، نقش وزارتخانه های مختلف وگزارش های دوره ای درمورد پیشرفت های حاصل را مشخص نماید.

موارد کلیدی پیشنهادی که در بخش های یک NPEAD باید مورد توجه قرار گیرند به شرح ذیل می باشند.

نمایه ملّی آزبست:

نمایه ملّی آزبست یک ابزار مهم اطلاعاتی است. این نمایه شرایط را با توجه به مصرف انواع مختلف آزبست، جمعیت فعلی و قبلی درمعرض خطرتماس(با درنظرداشتن این واقعیت که برخی مصارف ممکن است ازقبل محدود یا ممنوع شده باشد)، بیماری های مرتبط با آزبست و.... را تعیین می کند. نمایه به صورت دوره ای به روز می شود وبه عنوان ابزاری برای سنجش میزان پیشرفت در مسیر اهداف تعیین شده توسط NPEAD به کارمی رود. رئوس مدلی از یک نمایه ملّی درضمیمه شماره 1 نشان داده شده است.

برنامه عملیاتی کشوری آزبست:

این پلان یک ابزار اجرایی برای اعمال روش های موجود برای نیل به اهداف NPEAD است. پلان کاری باید عملی و منطبق برشرایط ملّی باشد. این پلان باید د ربردارنده اهداف زمانبندی شده و مکانیسمهای لازم برای پاسخگویی، پایش و ارزیابی باشد. چنین سندی باید حمایت های ملّی تعهد شده و منابع مناسب برای فعالیت های برنامه ریزی شده ای که قراراست اجرا شود را تلفیق نماید. پلان کاری لازم است که به صورت دوره ای به روز شود تا بتواند پیشرفت در دستیابی به اهداف تعیین شده توسطNPEAD و تغییر دراعمال ضوابط را منعکس سازد. اجرای یک NPEAD نیازمند یک مکانیسم بین بخشی نظیر کمیته راهبری یا واحد مستقل است. این مکانیسم درمدیریت نمودن روند توسعه، اجراء و ارزیابی NPEADباید از اختیارات و مسئولیت های کاملاً روشن تعریف شده و امکان پاسخگویی برخوردار باشد. درپلان مزبور نمایندگان سازمان های دولتی مسئول نظیر وزارت کار، بهداشت، محیط زیست، صنعت، مسکن، بازرگانی وسرمایه گذاری باید حضور داشته باشند. کارشناسان علمی و دانشگاهی، نمایندگان بیمه ورفاه اجتماعی و سایربخش ها نیز می توانند مشارکت داشته باشند. وزارت بهداشت یا سایر وزارتخانه ها طبق ساختار سازمانی ملّی می توانند سیاست هدایت مکانیسم بین بخشی در زمینه حذف بیماری های مرتبط با آزبست را عهده دارشوند. تمامی این موارد از لحاظ عملی بودن اهداف و مقاصد، استراتژی های پیشگیری و مسئولیت ها و با توجه به شرایط ملّی و منطقه ای از قبل نیازمند رایزنی بین سازمان های دولتی ذیربط، صنعت، صنوف و سایر بخش های ذینفع می باشد.

کشورها به منظورایجاد وفاق جهت استقرارNPEAD ممکن است نیازمند سازماندهی اشکال مختلفی ازمشاوره و تبادل اطلاعات نظیرکارگاههای کشوری، کمپین های اطلاع رسانی، و رایزنی های رسمی بین سازمانی باشند. در این موارد اولویت باید معطوف به حفظ سلامتی و پیشگیری اولیه در برابر خطرات ناشی ازآزبست باشد تا ملاحظات اقتصادی. درهرحال یک وفاق تنها زمانی قابل دستیابی است که حفظ سلامتی از پشتوانه ادله سیاسی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد. 

طرح مدل ملّی حذف بیماری های مرتبط با آزبست

1-  مقدمه و اهداف

این بخش یک طرح کلی از مسئله را ارائه داده و بهداشت عمومی و دیگر مباحث را با تمرکز بر روی حذف بیماری های مرتبط با آزبست به عنوان یک اولویت مدنظر قرار داده و ارتباط با ابزارهای بین المللی متصل و غیر متصل را نشان می دهد.

جنبه های بهداشتی

این بخش خلاصه کوتاهی از تاثیرات بهداشتی آزبست است که بر مبنای مستندات سازمان بین المللی کار یا سازمان جهانی بهداشت راجع به مواجهه با عوامل ایجاد کننده آزبستوزیس یا عوامل ایجاد کننده بیماری های مرتبط با آزبست (مثل پلاک های ریوی، ضخیم شدن و خونریزی ریه، سرطان ریه، مزوتلیوما، بیماری های حنجره و احتمالاً سایر سرطانها با دوره های نهفته مختلف) می باشند.

در این قسمت باید خصوصاً تاکید شود که اگرچه وقوع بیماری های مرتبط با آزبست به نوع الیاف، مقدار آن و فرایند صنعتی مورد استفاده بستگی دارد، امّا همه انواع آزبست برای انسان سرطانزا شناخته شده یا حتّی هیچ حدّ آستانه ای برای سرطانزای آزبست کریزوتایل که بیش از 95% از آزبست مورد استفاده کنونی را تشکیل می دهد، معین نشده است.

بزرگی مسئله

این بخش باید مهمترین قسمت های نمایه بین المللی آزبست شامل خلاصه ای از فهرست ملّی در مورد کاربردهای گذشته و حال کریزوتایل و سایر انواع آزبست و ترکیبات آن را نشان می دهد. چنین فهرستی می تواند بر اساس اطلاعات سفارشات و داده های داخلی تولیدات صنعتی تهیه گردد. این بخش همچنین تعداد شاغلین در مواجهه با آزبست و سطح مواجهه آنها را نشان می دهد.

صنایع و مشاغل مختلف در معرض خطر بالا لازم است دقیقاً شناخته شوند. برای شناخت اثرات بهداشتی این ماده برآوردهایی از آینده بار بیماریهای مربوط به مواجهات گذشته و کنونی با آزبست نمی تواند مفید تر از تعیین شیوع و بروز واقعی بیماری های مرتبط با آزبست باشد. بیماری های بدخیم مرتبط با آزبست دوره های نهفتگی خیلی طولانی (حتّی بیش از 40 سال) دارند و هم اکنون ممکن است عواقب آن در کشورهایی که استفاده از آزبست در آن روبه افزایش است مشخص نباشد.

جنبه های اقتصادی

این بخش باید شامل مباحث استراتژیک اقتصادی برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست باشد که می تواند شامل بر هزینه های مستقیم مثل هزینه های درمان و جبران غرامت، هزینه های تخریب ساختمان های ساخته شده با آزبست، هزینه هایی که برای اطمینان از پیشگیری کافی در برابر مواجهه با آزبست در زمان استفاده صرف می شود و هزینه های غیر مستقیم شامل از دست دادن درآمدهای حاصل از تسهیلات توریستی دارای آزبست، افت قیمت ساختمان های ساخته شده با مواد اولیه دارای آزبست و غیره می باشد.

جنبه های اجتماعی

این بخش باید اثرات فعلی و مورد انتظار جامعه در مورد استفاده از آزبست و ترکیبات حاوی آن را لحاظ کند چراکه این موارد اطمینان از یک جایگزینی مناسب از مواد آزبست دار را با مواد و فن آوری های بدون آزبست لازم است مدنظر قرار گیرد.

اطلاعات باید در مورد تعداد مشاغل مرتبط با واردات و تولید آزبست (در کشورهایی که هنوز آزبست دارند) و مواد حاوی آزبست، شبکه های و سیستم های اجتماعی خاص که به مصرف آزبست وابسته اند ارائه گردد.

2- پیش زمینه های سیاسی و قانونی

هر بیانیه و تصمیم سیاسی و ملّی یا بین المللی که برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست اعلام می شود باید در اینجا قلمداد گردد مثلاً مصوبات، اسناد و تصمیمات سیاسی WHO,UNDEP و ILO باید همچنین قوانین بین المللی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حذف بیماری های مرتبط با آزبست ارتباط دارند و همچنین الزامات، مقررات بین المللی نیز مورد بحث باید قرار گیرد.

علاوه بر این باید در مورد وضعیت مصوبات بوسیله کشورها و یا سطح انتقال الزامات، ابزارهای قانونی بین المللی به داخل قوانین و مصوبات ملّی تدارک دیده شود.

این بخش باید همچنین شامل لحاظ هرگونه حدود مواجهه شغلی برای شکل های مختلف آزبست و چگونگی مقایسه با بهترین کار یا بست پراکتیس های دیگر کشورها شود.

3- استراتژی حذف بیماری های مرتبط با آزبست

استراتژی های پیشگیرانه

باید به خاطر داشت که هیچگونه شواهدی از یک آستانه برای اثر سرطانزایی هر دو شکل آزبست کریزوتایل و آمفیبول وجود ندارد و حتّی خطر افزایش سرطان در جمعیت های با تراز مواجهه خیلی کم وجود دارد و در نتیجه موثر ترین راه برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست، متوقف کردن همه انواع آزبست می باشد. کاربرد مداوم سیمان آزبست کریزوتایل در صنعت ساختمان یک دغدغه خاص است چراکه نیروی کاری آن عظیم است و کنترل مواجهه آن مشکل است و مواد "در محل" پتانسیل وخیم تر شدن را دارند و در کاربردهای مختلف آن، آزبست می تواند بوسیله برخی مواد الیافی و یا بوسیله دیگر محصولاتی که باعث ریسک کمتر می شوند یا بی خطرند جایگزین گردد. مواد حاوی آزبست باید به طور کامل پوشانده شوند و درکل توصیه نمی شود که کارهایی انجام گیرد که باعث انتشار آزبست در فضا گردد. باید اقداماتی برای اجتناب از جایگزینی محصولات غیر آزبستی با آنهایی که حاوی آزبست اند شود برای مثال برای کفشک های ترمز خودرو.  در هنگام کار با آزبست در محل، لازم است اقدامات مهندسی سخت گیرانه ای برای کنترل فیلتراسیون و پاک سازی منظم، تعیین شکل آزبست( مثل کریزوتایل یا آمفیبول) استفاده از وسایل حفاظت فردی- رسپیراتورهای خاص، عینک های ایمنی، دستکش های حفاظتی و لباس های حفاظتی و تهیه امکانات ویژه برای آلودگی زدایی افراد درگیر در کار با آزبست ضروری است.

مراقبت های پزشکی نیز باید برای تشخیص اولیه هرگونه علامت و شرایط بهداشتی ناشی از مواجهه با آزبست سازماندهی شود و ارزیابی از کفایت اقدامات کنترل مواجهه با توجه به توصیه نامه ILO, WHO به عمل آید. همچنین ضروری است که ثبت های ملّی از کارگران در مواجهه با شکل های مختلف آزبست با ذخیره سازی داده برای حداقل 40 سال به عمل آید. ثبت ها باید حاوی اطلاعاتی در مورد سوابق مواجهه(شدّت، فراوانی و مدّت مواجهه)، داده های معاینات پزشکی، و همچنین اطلاعاتی در مورد کارفرما و مقاطعه کار باشد.

اقدامات برای کنترل مواجهه با آزبست و مراقبت پزشکی نیاز بع منابع قابل ملاحظه ای دارد و می تواند انجامش خیلی سخت باشد بویژه در کشورهای با منابع محدود، تخصص محدود و زیرساخت های ضعیف برای اعمال بهداشت حرفه ای و همچنین با سطح حفاظت بهداشت عمومی و محیط زیست ضعیف.

اعمال چنین اقداماتی می تواند بویژه در کسب و کارهای کوچک و متوسط و در اقتصاد غیر رسمی غیر ممکن باشد. همچنین حتّی سخت ترین حدود مواجهه شغلی نیز ریسک ایجاد بیماری های مرتبط با آزبست را دارند و در نتیجه برای سرطانزایی هیچ گونه حدّ آستانه ای شناخته نشده است. بنابراین استراتژی ملّی برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست باید در جهت متوقف کردن استفاده از همه شکل های آزبست و جایگزینی آن با جایگزین های ایمن تر به کار گرفته شوند.

استراتژی پیشگیرانه باید اقداماتی را برای تشویق تلاش های داوطلبانه بوسیله صنعت در نظر بگیرد و با هماهنگی و مشاوره با احزاب علاقه مند در سطح ملّی و کارگاهی باشد. همچنین باید چارچوبی برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست تعریف شود تا شراکت، تعهد و همکاری ارتقاء یابد.

فعالیت های استراتژیک

سطح ملّی

فعالیت در سطح ملّی باید یک چارچوب سازمانی مناسب سیاسی، اجتماعی و نظارتی برای ریشه کنی بیماری های مرتبط با آزبست را فراهم آورد. این چارچوب می تواند شامل موارد ذیل باشد.

الف- تعهد سیاسی برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست مثلاً تهیه یک گزارش ملّی حاوی اطلاعات به شرح زیر که به دولتمردان ارائه شود. گذشته و حال این ماده، ارزیابی های بهداشتی و پیامدهای اجتماعی حاصل از استفاده از آزبست کریزوتایل و یک پروپوزال شامل بسته ای از اقداماتی که باید انجام شود تا استفاده از این ماده خارج شود و از شیوع بیماری های مرتبط با آزبست جلوگیری گردد.

ب- تصویب ابزارهای قانونی(کنوانسیون 162 و 139 ILO و کنوانسیون های باذل و روتردام و مقررات قوانین ویژه برای جلوگیری از مواجهه با انواع مختلف آزبست تا از کاربرد آزبست متوقف شود و از بیماری های مرتبط جلوگیری شود.

پ- معرفی پیشنهاد سیستم های مالی برای کاهش استفاده از آزبست کریزوتایل. تعهد مالیاتی و تعهد واردات ارائه وام های مالی یا تسهیلات غیر مستقیم برای جایگزینی تکنولوژی های بدون نیاز به آزبست، عرضه بودجه های ملّی برای حذف بیماری های مرتبط با آزبست از طریق کمک گیری از متصدیان مالی، بیمه ها و هیئت های میزان خسارت، یارانه های دولتی و...

ت- به روز رسانی تدوین حدود حرفه ای مواجهه برای انواع مختلف آزبست مثلاً هم تراز کردن حدود مواجهه شغلی ملّی با فهرست ارائه شده توسط کارتهای ایمنی شیمیایی IPCS در مورد کریزوتایل، تخصیص منابع برای تشخیص از نظر کانی شناسی این ماده و اندازه گیری و مانیتورینگ آن در هوا، معرفی وسایل عملی برای ارزیابی و مدیریت خطر برای مواجهات خطر زا و تاسیس آزمایشگاه رفرانس ملّی.

ث- تامین سیستم های بازرسی کار و اعمال استاندارد های فنی و اقدامات ایمنی از طریق تقویت اختیارات سازمان های متولّی نظارتی در مناطق کاری، ساخت و نگهداری ساختمان، بهداشت محیط، بهداشت عمومی، گواهینامه دهی برای استاندارد سازی، و اجرای توافقات، تهیه راهنمای اجرایی برای کارخانجات و تعهدات اقتصادی برای مدیریت ریسک بهداشتی مرتبط با آزبست.

ج- سازماندهی تشخیص سریع، گزارش دهی، بایگانی و جبران خسارت بیماری های مرتبط با آن و تشخیص بالینی و پاتولوژیکی مزوتلیوما، اعلام رابطه علت و معلولی بین سرطان های حنجره و ریه با مواجهه با آزبست، شامل همه انواع بیماری های مرتبط با آزبست که در لیست بیماری های حرفه ای هستند و عرضه معیارهایی برای تشخیص مواجهه، تعیین بودجه برای میزان خسارت قربانیان این بیماری ها.

در میان سرویس های مشاوره ای برای دولت، صنعت، متعهدان اقتصادی و تجاری، کارگران، سازمان ها و مالکان ساختمان هایی در مورد استفاده از جایگزین های ایمن تر برای آزبست، به کارگیری اقدامات پیشگیرانه و افزایش آگاهی در خصوص خطرات مربوط به از آزبست.

چ- تقویت همکاری های بین المللی برای ترغیب انتقال "بدان- چگونه" در مورد مواد جایگزین شناخته شده برای آزبست و بهترین فعالیت ها برای جلوگیری از بیماری های مرتبط با آزبست.

سطح استانی(منطقه ای)

مقامات ذی صلاح باید در تلاش به منظور حذف بیمای های مرتبط با آزبست درگیر مسئله شوند. این مقامات معمولاً مسئول صدور مجوز ساختمان سازی، نظارت بر جابجایی و حمل ونقل مواد، دفن زباله و ... هستند. به علاوه شهرداریها ممکن است کارگرانی را برای کارهای تعمیرات نگهداری ساختمانها، اصلاح وتعمیر و تخریب به کار گیرند که ممکن است در آن کارها با آزبست مواجهه یابند. این مقامات محلی می توانند از طریق فعالیت هایی مثل موارد ذیل مفید واقع شوند:

الف-عرضه تجهیزات و تسهیلات جهت جایگزینی مواد مناسب با تولیدات آزبستی و ممنوعیت و یا الزام به ممنوعیت تولید و استفادع از کریزوتایل و سایر محصولات متشکل از آزبست.

ب- تضمین اینکه کارهایی که احتمال مواجهه با آزبست را دارند مثل نگهداری ساختمانها، اصلاح وتعمیر و تخریب که باعث آلودگی هوا نیز می شوند توسط افراد و یا پیمانکاران مورد تایید و متخصص انجام می شود.

پ- ملاک هایی را برای دفع صحیح پسماندهای تر و خشک آزبست، حمل ونقل ایزولاسیون، دفن در محل های مخصوص و انباشتن با مواد مقاوم در برابر فرسایش ، تعیین و ابلاغ نمایند.

ت‌-    افزایش سطح عمومی آگاهی عمومی در مورد خطرات تخریب جابجایی و تعمیرات عایق بیندی های متشکل از خرده های آزبست در ساختمان و انتشار اطلاعاتی در خصوص خطرات مربوط به وجود آزبست در ساختمان ها.

ث‌-    در سازماندهی مراقبت های پزشکی در کارگران شهرداریها که ممکن است در کارشان با آزبست در مواجهه باشند.

در سطح کارخانجات یا تشکیلاتی

فعالیت ها در این سطح باید با هدف کاهش و حذف خطرات مواجهه با آزبست  اجرا شوند. این اقدامات می توانند شامل موارد ذیل شوند.

الف-جایگزینی مواد مناسب به جای آزبست کریزوتاییل و جلوگیری از مواجهات بالقوه با هرنوع از آزبست که تاکنون وجود داشته است.

ب- ترغیب افراد و پیمانکاران به عدم استفاده از آزبست کریزوتایل

پایش محیط کار برای آلودگی به انواف مختلف آزبست

تهیه حدود مجاز مواجهه برای کارگران در معرض

ترویج روشهای مهندسی کنترل مواجهه با آزبست در منبع

فراهم نمودن زمینه آموزش کارگرانی که فعالیتشان امکان مواجهه با آزبست را درپی دارد.

تامین تجهیزات حفاظت فردی مناسب

راه اندازی بایگانی از مراقبت های پزشکی کارگران در مواجهه با آزبست

جزئیات بیشتر در این سطح را می توانید از فعالیت های ایمنی سازمان جهانی کار در مورد آزبست (H64) و راهنمای عملیاتی جلوگیری یا کاهش ریسک آزبست در کارگران در مواجهه که توسط کمیته ارشد بازرسی اتّحادیه اروپا 2009 تهیه گردیده تهیه نمایید.

ساختار سازمانی و مشارکت های اصلی

برنامه NPEAD باید مشارکت های بین ذی نفعان و شرکای اصلی این امر مثل آژانس های دولتی، موسسات ملّی مختلف، سازمانها و مجموعه های مسئول در این امر و مجریان ایمنی شغلی، حفاظت از محیط زیست و بهداشت عمومی و ... را ایجاد، پیاده سازی و ارزیابی نمایید.

این سند همچنین باید شامل شرح مسئولیت های هر یک از بخش های مسئول در این امر باشد.

·      طرف های ذی نفع می توانند شامل این موارد باشند.

·      وزارتخانه های مسئول بهداشت کار، محیط زیست، صنایع، معادن(در کشورهای با استخراج آزبست)، حمل و نقل، ساختمان سازی، علوم و تکنولوژی و نیز آژانس ها و سازمان های ملّی مثل موسسات مسئول بهداشت حرفه ای،  بهداشت محیط زیست و بهداشت عمومی باشد.

·      اتحادیه های کارگری، کارفرمایی و جامعه مدنی

·      اتحادیه هایی مثل موسسات ملّی بهداشت حرفه ای، انجمن ملّی ایمنی، همکاران سلامت ملّی، اتحادیه های اطلاع رسانی در خصوص آزبست، گروههای رادیولوژی و سایر گروههای داوطلب عمومی

·      هیئت های پرداخت خسارت کارگران

·      موسسات تحقیقاتی توسعه و آموزشی

·       

مدیریت دانش

نمایه کشوری آزبست

نمایه جامع ملّی آزبست در ضمیمه 1 توضیح داده شده است که بایستی به سند NPEAD پیوست گردد. نمایه باید یک همگردانی از همه اطلاعات مرتبطی باشد که وضعیت کنونی را انعکاس دهد. این نمایه باید به عنوان یک اصل اساسی برای اندازه گیری پیشرفت حاصله در جهت اهداف NPEAD باشد. به همین دلیل نمایه باید به طور دوره ای به روزرسانی شود. در این بخش، NPEAD می تواند فرکانس به روزرسانی را نشان دهد و مسئولیت پذیری را برای این عمل واگذاری نماید.

اطلاعات در مورد جایگزین ها، تکنولوژی های جایگزین و راه حل های فنّی

این بخش باید در مورد اینکه اطلاعات در مورد جایگزین های آزبستی و جایگزین های غیر آزبستی چگونه جمع آوری، به روز رسانی، ارزشیابی و در دسترس بخش های درگیر در جامعه قرار گیرد باشد.

ثبت کارگران در مواجهه با آزبست

ثبت مرکزی همه کارگران در مواجهه با آزبست، شامل مواجهات گذشته بایستی استقرار یافته و ادامه می یابد. ثبت باید حاوی اطلاعات در مورد کسب و کارها، مشاغل، فرم آزبست، سطح و مدّت مواجهه باشد..

سیّاریت منابع

این بخش باید مسیرهای استراتژیکی را برای انتشار منابع موجود برای حذف بیماری مرتبط با آزبست و شناخت منابف بیشتر را در صورت لزوم فراهم نماید.

تلاش های خاصی برای تقویت ظرفیت ها و سیاریت منابع وزارت ها و آژانس های قانونی درگیر در برنامه به علاوه مقامات ذی صلاح محلی و در سطح پایین تر لازم می باشد. چنین کارهایی باید همچنین شامل آموزش و دادن گواهینامه به طرف های قرارداد برای کاهش آزبست باشد. ممکن است نیاز به افزایش سطح تخصص در اقدامات عملی برای تشخیص مواجهه بالقوه با اشکال مختلف آزبست، اندازه گیری غلظت های آن در هوا و اقدامات پیشگیرانه باشد. علاوه براین ممکن است تهیه آموزش متخصصین سلامت در غربالگری، تشخیص بالینی و پاتولوژیکی، شناسایی و گزارش بیماری های مرتبط با آزبست ضروری باشد.

اجرای برنامه

یک سازوکار بین بخشی برای هماهنگی و جهت دهی ایجاد و اجرای NPEAD (کمیته ای یا ضربتی) باید استقرار یابد که شرح آن در بالا صورت گرفت. اعمال یا وظایف چنین سازوکارهایی می تواند بدین صورت باشد:

تهیه راهنما برای ایجاد، اجراء و ارزشیابی NPEAD

اطمینان یابی از هماهنگی طرف های ذی نفع مختلف در اجرای برنامه ملّی

ارتقاء اهداف برنامه به داخل دستور کار آژانس های دولتی درگیر، بخش خصوصی، کارگران، کارفرمایان و عموم جامعه.

پایش و ارزشیابی پیشرفت حاصله درجهت دستیابی به مقاصد و اهداف برنامه.

پذیرش برنامه های عملیاتی برای فازهای مختلف اجرای NPEAD.

گزارش به دولتمردان در مورد فازهای مختلف برنامه ها و اصلاحات پیشنهادی برای NPEAD

توصیه می شود که فعالیت های مرتبط با اجرای NPEAD را با دستورکارهای آژانس های دولتی درگیر، موسسات و شرکاء هماهنگ کنید. این مسئله نیز می تواند بی اندازه سودمند باشد که یک نقطه کانونی یا یک کمیته راهبر طراحی گردد تا برنامه ملّی را هدایت کند و یک کارگروه ویژه برای مولفه های اصلی آن استقرار دهد. از اعضای این کمیته باید تعهد گرفته شود که در صورتی که هرگونه تضاد سلیقه ای دارند که می تواند بر گرایش آنها در کار کمیته تاثیر بگذارد، این مطلب را اعلام کنند. یک بودجه مخصوص باید به NPEAD تخصیص داده شود. این بودجه می تواند به شکل یک رقم درشت از طرف دولتمردان، یا از طریق همسوسازی منابع سازمان های مربوطه باشد.

فاز فراهم سازی- هدف این فاز ایجاد تعهد سیاسی برای شروع برنامه(تجمیع داده ها در مورد کاربری های گذشته و حال شکل های مختلف آزبست بویژه کاربری هایی که هم اکنون ممنوع شده اند، آنهایی که محدود شده اند، و آنهایی که چنین نیستند به علاوه در مورد ابتلا و مرگ و میرهای ناشی از بیماری های مرتبط با آزبست؛ ایجاد و توسعه  سطح کافی آگاهی از ریسک های مرتبط با سلامت  که از مخاطرات آزبست منشاء می گیرن؛ چارچوب بندی بحث ها، انجام مطالعات امکان سنجی و مشاوره؛ استقرار مکانیسم های بین بخشی؛ کسب مجوز دولتی و ...) و اطمینان یافتن از اینکه کارگران به طور کامل از مواجهه با آزبست در امان اند( بامعرفی صلاحیت کارهای مرتبط با آزبست ، بهبود استاندارد های ساختمانی با الزاماتی برای پیشگیری از مواجهه با آزبست؛ ایجاد و معرفی اطلاعات و مباحث آموزشی و ...)

فاز اول- هدف کلی این فاز کاهش اساسی کاربرد آزبست کریزوتایل و تعداد کارگران در مواجهه در کشور می باشد که در ابتدا بر روی استفاده های با بیشترین نگرانی شناخته شده در فاز فراهم سازی(با معرفی محدودیت های واردات، ساخت و استفاده از آزبست، جایگزینی آزبست با جایگزین های ایمن تر در صورت امکان، افزایش آگاهی در مورد آزبست و بیماری های مرتبط با آزبست):

فاز دوم- هدف کلی این فاز کنار زدن استفاده از آزبست کریزوتایل، دردسترس ساختن منابع مالی در دسترس برای متوقف سازی کاربرد آزبست، تقویت مکانیسم های قانونی، مالی و اجباری، ایجاد انگیزش های بیشتر برای استفاده از مواد ایمن تر، اطمینان از دسترسی به اطلاعات و توصیه های کارشناسی؛ بهبود ثبت و غرامت دهی بیماری های مرتبط با آزبست.

پایش و ارزشیابی

معیار ارزشیابی و شاخص هایی برای پایش پیشروی در اجرای NPEAD باید بوسیله مکانیسم بین بخشی کشوری(کمیته راهبری، کارضربتی در مورد حذف بیمای های مرتبط با آزبست. این بخش باید یا این معیارها را شرح دهد یا توسعه و پایش آنها را ملزم نماید.

شاخص ها می توانند شامل آنهایی شوند که با این موارد ارتباط دارند:

پیامد(تاثیر): چنین شاخص هایی باید پاسخ به سوالات پیرو را فراهم آورند: آیا پیامدهای اصلی استقرار یافته با استراتژی پیشگیرانه تلاقی دارد؟ آیا تکنولوژی های کنترل گرد و غبار معرفی می شوند. آیا سیستم های نظارت سلامت و خطر در حال استقرارند؟ پیامدهای خاص باید با استراتژی کلی مرتبط باشد.

نمونه ها: کاهش مصرف آزبست در سال؛ کاهش تعداد کارگران در مواجهه با آزبست،حجم برآوردی بیماری های مرتبط با آزبست، سطح آگاهی جامعه در مورد ریسک های سلامتی ناشی از کاربری های مختلف آزبست.

فرایند: این شاخص کمک می کند که به سوالات زیر پاسخ داده شود:

آیا اعمال یا فرایندهایی که از پیشگیری پشتیبانی می کنند در حال وقوع اند؟ آیا آموزش کافی، انتشار اطلاعات، تاییدیه های حرفه ای(مثل آزمایشگاهها، متخصصین بهداشت حرفه ای، طبقه بندی اشعه ایکس با استفاده از سیستم ILO 2000 انجام و ارائه می گردد؟ آیا کیفیت و کمیت بازرسی هایی که از محل کار انجام می گیرد در حال بهبود می باشد؟ این شاخص ها مجدداً باید به استراتژی ملّی لینک شوند.

نمونه ها: تعداد پزشکان آموزش دیده در تشخیص بیماری های مرتبط با آزبست؛ درصد کارگران در مواجهه با آزبست تحت پوشش مراقبت پزشکی؛ تعداد بازرسان کار و متخصصین خدمات بهداشت حرفه ای که در زمینه ارزیابی ریسک و مدیریت  مواجهه با آزبست آموزش دیده اند. وجود ثبت ملّی برای کارگران در مواجهه با آزبست؛ وجود سیستمی برای کارهایی که با آزبست مرتبط اند. مقدار بودجه ای که به NPEAD اختصاص می یابد و افزایش آن، تعداد کسب و کارهایی که برای پیش قدمی داوطلبانه به منظور کاهش و حذف استفاده از آزبست اقدام کرده اند.

اداره کردن: آیا هماهنگی و اداره برنامه موثر و کافی است؟

نمونه ها: تعداد جلسات کمیته راهبری در هر سال؛ تراز میانگین همراهان جلسات؛ میزان  اجرای فنی فعالیت های فردی؛ میزان اجراء یا پیاده سازی مالی؛ درصد فعالیت هایی که دارای ضرب العجل می باشند؛ ارزشیابی عملکرد برنامه بوسیله اعضای کمیته، شرکاء و طرف های ذی نفع

کمیته هماهنگی یا راهبری باید در مورد پیشرفت اجرای NPEAD حداقل به طور سالانه بحث کند و پیش نهاداتی را به منظور بهبود بیشتر فرموله کند.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست

نمایه ملی آزبست

(اولین نمایه ای که در NPEAD گنجانده می شود؛ نمایه  به صورت دوره ای به روز رسانی می شود)

1. مقررات جاری در مورد اشکال مختلف آزبست

2. واردات و مصرف آزبست در سال (استفاده کل و استفاده هر کدام از شکل های اصلی)

3. واردات مواد حاوی آزبست

4. تولید داخلی آزبست (در صورت اطلاق)

5. تولید داخلی از مواد حاوی آزبست

6. برآورد تعداد کل کارگران در در مواجهه با آزبست در کشور

7. لیست کاملی از صنایعی که در مواجهه با آزبست هستند در کشور ارائه می  شود و لیست صنایع با بیشترین تعداد کارگران در مواجهه بالقوه با آزبست

8. صنایع با ریسک بالای مواجهه که مواجهه بیش از حد با آزبست در آنها تایید شده است) و برآورد تعداد کارگران در معرض خطر بالا

9. برآورد بار بیماری های مرتبط با آزبست: سال های زندگی که با معلولیت همراه بوده(DALY و مرگ و میر های منتسب به مواجهه با آزبست

10. شیوع آزبستوزیس (تعداد کل کارگرانی که مبتلا به آزبست تشخیص داده شده اند، سرطان ریه مربوط به آزبست و مزوتلیوما)- داده های ملی، به تفکیک صنعت در صورت وجود.

11. بروز سرطان ریه در میان کارگران در مواجهه با آزبست
12. بروز مزوتلیوما

13. برآورد درصد سهام خانه و وسایل نقلیه حاوی آزبست
14. تعداد کل کارگران واجد شرایط برای دریافت غرامت برای بیماری های مربوط به آزبست، مثل سرطان ریه و مزوتلیوما(در سال) و تعداد افراد غرامت گرفته در سال
15. حدود مواجهه شغلی ملی قابل اجرا برای آزبست کریزوتایل
16. سیستمی برای بازرسی و اعمال حدود مجاز مواجهه

17. صدمات اقتصادی برآوردی ناشی از بیماری های مرتبط با آزبست

18. مطالعات اساسی در مورد اپیدمیولوژی بیماری های مرتبط با آزبست در کشور

 

 آزبست آزبست و آزبست و آزبست و آزبست

 آزبست آزبست و آزبست و آزبست و آزبست

 

 آزبست آزبست و آزبست و آزبست و آزبست

 آزبست آزبست و آزبست و آزبست و آزبست

 

 آزبست آزبست و آزبست و آزبست و آزبست

 آزبست آزبست و آزبست و آزبست و آزبست

 

 آزبست آزبست و آزبست و آزبست و آزبست

 آزبست آزبست و آزبست و آزبست و آزبست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط مهدی علی گل در یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 15:34 |